Albert Camus fala de IsraelTranscripción e traducción ao galego dun anaco do discurso pronunciado por Albert Camus o 22 de xaneiro de 1958 perante refuxiados españois que fuxiran do franquismo co título "Ce que je dois à l´Espagne" ("O que debo a España"); neste anaco expresa con cordialidade e de xeito claro o seu afecto por Israel:

« Ce sont mes amis d’Israël, de l’exemplaire Israël, qu’on veut détruire sous l’alibi commode de l’anticolonialisme, mais dont nous défendrons le droit de vivre. Nous, qui avons été témoins du massacre de ces millions juifs et qui trouvons juste et bon que leur fils créent la patrie, que nous n’avons pas su leur donner. »

« Son os meus amigos de Israel, do exemplar Israel, que se quere destruír baixo o cómodo pretexto do anticolonialismo, mais cuxo dereito a vivir nós defendemos. Nós, que fomos testemuñas da masacre de millóns de xudeus e que achamos xusto e bo que os seus fillos constrúan a patria que nós non soubemos darlles. »


Comentarios