Arabes en Israel

Mira Awad (árabe-israeli) e Noa (xudía) gravaron e participaron conxuntamente representando a Israel no Festival de Eurovisión 2009


Artigo traducido orixinalmente por Pere Bonnin do francés ao español, apareceu publicado no magazine en lingua francesa Coolisrael.fr

Árabes en Israel
Orixinal en frances abaixo.

Estes Arabes que son influentes en Israel.

Israel, segun os seus acérrimos inimigos, é un pais ditarorial e racista e os seus habitantes apoian un rexime de apartheid. Sen embargo a realidade israeli é completamente distinta e Salim Joubran é o exemplo moi rechamante.

Salim Joubran é un cidadán israeli cun percorrido profesional particularmente brillante. En maio 2004 convértese no primeiro xuíz arabe israeli escollido de maneira permanente para a Corte Suprema de Israel. Nado en Haifa, no seo dunha familia árabe-cristiá de orixe maronita libanesa. Despues de cursar os seus estudos de dereito na Universidade Hebrea de Jerusalem, exerce como avogado durante 12 anos nun gabinete privado antes de ser elexido Xuíz na corte de Haifa en 1982.

En 2003 é nomeado xuíz da Corte Suprema Israeli, e en 2004 comvértese en membro permanente. Foi un do tres xuíces que condenou ao ex.presidente Katzav no seu xuízo en 2011. Recoñecido pola súa pericia en dereito criminal, é coñecido pola súa severidade en canto a crimes sexuais ou ligados á droga.

Os arabes israelies representan mais ou menos o 20% (1,4millóns) da poboacion israeli. Son, por definicion, os palestinos cuxos antepasados ficaron en Israel e que obtiveron a nacionalidade despois da declaracion de independencia do Estado de Israel.

Cando este se crea en 1948, os seus fundadores declararon que o pais non seria só un estado xudeu, senón que tambén unha sociedade democratica na cal todos os cidadáns, independentemente da súa relixion, pertenza etcnica, raza ou sexo, vivirian en paz e gozarian en igualdade dos seus dereitos civis.

Os arabes-israelies son cidadáns de pleno dereito do Estado de Israel, cunha proteccion identica fronte á lei e os mesmos dereitos politicos e xuridicos que os seus concidadáns xudeus.

Como residentes israelies, benefícianse da Seguridade social, reciben as prestacións e dispoñen do dereito a votar nas eleccións locais e xerais.

Haifa, a terceira cidade mais grande do pais, é considereada como un modelo de coexistencia pacifica, onde xudeus e árabes frecuentan os mesmos restaurantes, centros comerciais ou cinemas.

En Israel, existen tres partidos polticos compostos na súa maioria ou na totalidade de arabes-israelies: o partido Raam Taal, Balad, e Hadash. Os deputados arabes foron elixidos en cada Parlamento desde a fundacion do Estado. Entre eles, o escritor Emile Habibi, Tawfik Toubi (elixido durante mais de 41 anos entre a 1º e a 12º lexislatura da Knesset ) e Taoufik Ziyad.

Actualmente teñen 13 escanos sobre os 120 que forman o parlamento.
Os partidos israelies de dereita e de extrema-dereita contan igualmente con deputados arabe israelies : Ahmes Dabbah, Majalli Wahaba, Akram Hassan, por Kadima, Ayoob Kara por Likud e Hamad Amar por Israel Beitenu.

Os arabes-isrealies ocupan tambén postos importantes no seo do goberno israeli. Eis aqui unha listaxe non exhaustiva:

Fin de Febreiro 2007, o deputado Majalli Wahaba, adxunto á presidenta Dalia Iztik e vice presidente do Parlamento (Knesset ), foi durante unha semana, Xefe do Estado de Israel, xa que a presidenta Izket atopábase de viaxe oficial a EEUU. Foi o primeiro membro da minoria arabe de Israel a ocupar este posto.

Óscar Abu Razek, é director xeral do Ministerio de Interior desde 2005.
Ali Yahya foi embaixador de Israel en Finlandia e é o actual Embaixador de Israel en Grecia desde 2006. Ismael Khaldi é consul xeral adxunto de Israel en San Francisco, e Reda Mansour, o mais novo embaixador de Israel foi durante 35 anos Embaixador en Ecuador e é actualemnte consul xeral de Israel en Atlanta.

O 3 de Marzo de 1999, Abdel Rahmna Zouabi foi o primeiro arabe israeli en ocupar un posto na Corte Suprema.Tamen foi nomeado Vicepresidente da corte do distrito de Nazareth. Durante o seu nomeamenteo, o ministro de Xustiza Tzhadi Hanegbi declara que o nomeamento de Zuabi era un sinal de integracion exitosa da comunidade arabe na vida do pais.

Jamal Hakrush é comandante adxunto da policia nacional israeli desde 2006.
Mohamed Abu Daud, un beduino, é desde 2008, vicepresidente do Consello nacional de Misgav, rexion de Galilea do norte de Israel.
Ademais das funcións publicas, os árabes israelies estan tamen presentes noutros aspectos da sociedade israeli, incluído o deporte, o xornalismo e o entretemento.
Raslan Ra arabe israeli, elixida Miss Israel en 1999, nacida en Haifa.
Kaled Abu Toameh é un dos xornalistas mais celebres do pais. É correspondente dos asuntos palestinos para o Jerusalem Post e US NEWS e Wordls Report.

En 2004, o Hapoel Bnei Sahkim foi o primeiro equipo de futboll arabe israeli en conseguir a Copa de israel de fútbol e cualifícase para a prestixiosa Copa de Europa.

Asala Shahada, nova gran promesa do atletismo de 17 anos, medalla de ouro nas macabiadas, competicion esta aberta a todos os atletas xudeus do mundo e a todos os cidadáns de Israel. Despois de conseguir a súa medalla, Shahada dixo :  "As macabiadas non pertencen só a todos os xudeus senón que tamen a todos os israelies, e síntome moi orgullosa de ser israeli"
Madj el Haj, profesor de socioloxia da Universidade de Haifa, foi nomeado decano do departamente de investigacion e vicepresidente da Universidade en 2005. A Universidade de Haifa conta cun numero moi importante de profesores arabes-israelies.

Walid Aboulafia, un dos homes mais ricos de Israel, dirixe coa súa familia, a célebre cadea de panaderias Aboulafia.

Outras personalidades accederon á celebridade en Israel como. podedes ver na listaxe dos nomes que estan no artigo en frances, sen necesidade de traducir.
***************************************
Ces Arabes devenus influents en Israël

Israël, serait, selon ses antagonistes, un pays dictatorial et raciste et ses habitants soutiendraient un régime d'apartheid.

Pourtant la réalité israélienne est tout autre et Salim Joubran en est l'exemple le plus flagrant.

Salim Joubran est un citoyen israélien au parcours professionnel particulièrement brillant.
En mai 2004, il devient le premier juge arabe-israélien, à siéger de façon permanente à la Cour Suprême israélienne.

Originaire de Haïfa, il est né dans une famille chrétienne d'origine maronite libanaise. Après des études de droit à l'université Hébraïque de Jérusalem, il exerce en tant qu'avocat pendant 12 ans dans un cabinet privé avant de devenir juge à la cour de Haifa en 1982.

Il est nommé, en 2003, juge de la cour suprême israélienne et devient membre permanent en 2004. Il a été l'un des trois juges à condamner l'ex-président israélien Moche Katsav, lors de son jugement en 2011. Reconnu pour son expertise sur le droit criminel, il est connu pour sa sévérité face aux crimes sexuels ou liés à la drogue.

Les arabes israéliens représentent environ 20% (1,4 millions) de la population israélienne. Ils sont, par définition, les Palestiniens dont les ancêtres sont restés en Israël et ont obtenu la citoyenneté après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël.

Lors de la création d'Israël en 1948, ses fondateurs ont déclaré que le pays ne serait pas seulement un Etat juif, mais aussi une société démocratique, où tous ses citoyens, indépendamment de leur religion, appartenance ethnique, race ou sexe, vivraient en paix et jouiraient égalitairement de leurs droits civiques.

Les arabes israéliens sont des citoyens à part entière de l'Etat d'Israël, avec une protection égale devant la loi et les mêmes droits politiques et juridiques que leurs concitoyens.

En tant que résidents israéliens, ils bénéficient de la sécurité sociale, perçoivent des allocations et disposent d'un droit de vote aux élections locales.

Haïfa, la troisième plus grande ville du pays, est considérée comme un modèle de coexistence pacifique, où Juifs et Arabes fréquentent les mêmes restaurants, centres commerciaux et cinémas.

En Israël, il existe trois partis politiques composés en majorité ou en totalité d'arabes-israéliens: le parti Raam Ta'al, Balad et Hadash. Les députés arabes ont été élus à chaque Knesset depuis la fondation de l'Etat d'Israël. Parmi eux, l’écrivain Emile Habibi, Tawfik Toubi (élu pendant plus de 41 ans entre la 1re et la 12e Knesset) et Taoufik Ziyad.

Ils détiennent actuellement 13 sièges sur les 120 que compte le parlement.
Les partis israéliens de droite et d’extrême droite comptent également des membres arabes-israéliens: Ahmed Dabbah, Majalli Wahaba et Akram Hassan pour Kadima, Ayoob Kara pour le Likoud et Hamad Amar pour Yisrael Beitenou.

Les arabes israéliens occupent aussi des postes clés au sein du gouvernement israélien. En voici une liste non exhaustive.

Fin février 2007, le député druze Majalli Wahaba, adjoint de la présidente par intérim Dalia Itzik et vice-président de la Knesset, a été pendant une semaine, à la tête de l'Etat d'Israël, en raison d'un voyage de la présidente intérimaire aux États-Unis. Il fut le premier membre de la minorité arabe d'Israël à occuper cette fonction.

Oscar Abu-Razek est directeur général du ministère de l'Intérieur depuis 2005.
Ali Yahya a été ambassadeur d'Israël en Finlande et est l'actuel ambassadeur d'Israël en Grèce depuis 2006. Ismail Khaldi est consul général adjoint d'Israël à San Francisco et Reda Mansour, le plus jeune ambassadeur de l'Etat d’Israël a été à 35 ans ambassadeur d’Israël en Equateur et est actuellement consul général d'Israël à Atlanta.

Le 3 mars 1999, Abdel Rahman Zuabi fut le premier arabe-israélien à siéger à la Cour Suprême. Il fut également nommé vice-Président de la cour du district de Nazareth. Lors de sa nomination, le ministre de la Justice Tzahi Hanegbi déclara que la nomination de Zuabi était un signe d'intégration réussie de la communauté arabe dans la vie du pays.

Jamal Hakrush est commandant adjoint de la police nationale israélienne depuis 2006.
Mohammed Abu Dauf, un Bédouin, est depuis 2008, vice-président du Conseil régional de Misgav - région de Galilée du nord d'Israël.

En plus de la fonction publique, les Arabes Israéliens sont aussi présents dans d'autres aspects de la société israélienne, y compris les sports, le divertissement et le journalisme.

Raslan Rana, arabe-israélienne, Miss Israël en 1999
Raslan Rana, arabe-israélienne originaire de Haifa a été élue en 1999, Miss Israël.
Khaled Abu Toameh est l'un des journalistes les plus réputés du pays. Il est correspondant aux affaires palestiniennes pour le Jerusalem Post et US News et World Report.
En 2004, l'Hapoel Bnei Sakhnin est devenue la première équipe de football arabe-israélienne à remporter la Coupe d'Israël de football et se qualifie pour la prestigieuse Coupe européenne.
Asala Shahada, jeune athlète de 17 ans, a remporté une médaille d'or aux Maccabiades - une compétition sportive ouverte aux athlètes juifs du monde entier et à tous les citoyens israéliens. Après avoir remporté sa médaille, Shahada a dit: «Le Maccabiah n'appartient pas seulement à tous les Juifs, mais aussi à tous les Israéliens, et je suis fière d'être Israélienne. "
Majd el-Haj, un professeur de sociologie à l'université de Haïfa, a été promu doyen du département de recherche et vice-président de l'université en 2005. L'université de Haïfa compte un nombre important d'étudiants et de professeurs arabes israéliens.
Walid Aboulafia, l'un des hommes les plus riches d'Israël, dirige, avec sa famille, la célèbre chaîne de boulangeries Aboulafia.
D'autres personnalités ont accédé à la célébrité en Israël, comme le romancier Emile Habibi, les réalisateurs Elia Suleiman et Hany Abu-Assad, les actrices Hiam Abbass et Clara Khoury, l'actrice et chanteuse Mira Awad, les acteurs Makram Khoury (père de Clara), Mohammed Bakri et son fils Saleh Bakri, Yousef Sweid, Shredy Jabarin et Mahmoud Shalaby, le prêtre et directeur de collège Emile Shoufani et des joueurs de football tels que Abbas Souan.

Comentarios